правни партнери на

претприемачите
и иноваторите

Обезбедуваме правна експертиза на бизнисите, иновациите и технолошките проекти во сите фази на развој.

Закажи состанок
Специјализација во

трговско и
деловно право

Со специјалност во трговското и деловното право, работиме со голем број мали и средни компании, овозможувајќи темелно познавање на проблемите со кои тие се соочуваат. Дел од законите кои ги работиме:

Закон за
трговските друштва

Закон за
работните односи

Закон за вработување
и работа на странци

Закон за заштита
на личните податоци

Закон за финансиска
поддршка на инвестиции

Трговски марки
интелектуална сопственост

Како овластени застапници за заштита на правата од интелектуална сопственост, водиме соодветни постапки со цел вашите вашите иновации, креации и бренд бидат заштитени од злоупотреба.

Основање и Промени
во компании

Oсновањето на трговски друштва, промени на управител, сопственици, основна главнина, седиште, е-маил, подружница, како и ликвидација на трговски друштва се дел од услугите кои ги вршиме како овластени регистрациони агенти.

Тајност и заштита на
лични податоци

Технички и организациски мерки за заштита на личните податоци е задолжение за Трговските Друштва кои обработуваат збирки на лични податоци. Потребно е да се донесат и имплементираат Правилници за заштита.

Состав и ревизија
на Договори

Вршиме состав и ревизија на различни видови договори: Договори за доверливост, Развој на софтвер, Договори за вработување, Договори за инвестирање, Купопродажба на имот итн.

Стартапи и
Инвеститори

Правна навигација во постапки за прибирање на инвестиции, преку ангел-инвеститори, акцелератори, фондови на ризичен капитал. Состав на инвестициска документација, регистрации на странски директни инвестции.

Работни Дозволи
Престој за странци

Спроведување на постапки за добивање на работна дозвола за странци, добивање на престој и имигрирање во Македонија, преку своја или друга компанија.

Адвокати за дигиталната ера

Дејан Алексов

Адвокат

Дејан Алексов е адвокат од 01.01.2017 година кога ја основа адвокатската канцеларија Алексов, која во 2022 година во партнерство со адвокат Артан Мемиши прераснува во  адвокатска канцеларија Алексов и Мемиши.

Прочитај повеќе

Артан Мемиши

Адвокат

Артан Мемиши, адвокат од 01.10.2020 година. Овластен застапник за заштита на права од индустриска сопственост. Специјализација во неколку области меѓу кои: имиграција и дозволи за престој, државјанство, работни спорови, стечај и ликвидација на фирми.

Прочитај повеќе

Кристијан Стевчев

Адвокат

Кристијан Стевчев, адвокат од 01.05.2024 година. Специјализира во неколку области меѓу кои: заштита на лични податоци, договори за развој на софтвер, инвестиции во стартап компании од ангел инвеститори, акцелератори и фондови на ризичен капитал.

Прочитај повеќе

Јелица Мелова

Адвокатски приправник

Јелица Мелова е со завршени мастер студии на факултетот Јустинијан Први при УКИМ. Во канцеларијата го реализира својот приправнички стаж за полагање на правосудниот испит.

Прочитај повеќе

Амел Муриќ

Надворешен соработник за даночни прашања

Амел Муриќ е надворешен соработник за даночни прашања. Неговата експертиза е во различни даночни области кои го опфаќаат домашното даночно право и меѓународното.

Прочитај повеќе

Павлина Павлоска

Надворешен соработник за прашања од Нотаријатот

Павлина е надворешен соработник на адвокатската канцеларија Алексов и Мемиши за прашања од областа на Нотаријатот, заверки и солемнизации на различни видови на договори за територијата на град Скопје.

Прочитај повеќе

Мила Мишовска

Соработник за информативни содржини

Мила Мишовска е соработник за информативни содржини, која правните и комплексни информации од актуелната регулатива ги прави лесно разбирливи.

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top