Forging Legal Collaborations: Zunic Law Firm – Serbia

07.03.2024

As part of our commitment to providing global legal support to entrepreneurs and innovators, we are excited to announce our collaboration with Zunic Law Firm in Serbia.Zunic Law Firm comes…

Прочитај повеќе

Forging Legal Collaborations: KGK Law Firm – Bulgaria

29.01.2024

As part of our vision - we are dedicated to becoming global legal partners for entrepreneurs and innovators.In order to fulfill our vision and to be able to provide legal…

Прочитај повеќе

(нов) Вид на трговско друштво – Друштво со Променлив Капитал (ДПК)

19.12.2023

Месец Ноември имаше суштинско значење за Стартап Македонија во рамки на напорите за подобрување на законската рамка за стартап компаниите.Во изминатиот месец се сублимираа резултати од неколку активности од претходните…

Прочитај повеќе

Важноста на правната ревизија (Legal Due Diligence) за комапниите

25.10.2023

Во брзиот свет на бизнисот, носењето на информирани одлуки е една од клучните работи за успех. Еден таков процес, кој помага во носење на добра информирана одлука е процесот на…

Прочитај повеќе

Пренос на удел со продажба, надомест: Законски и Договорни Импликации

17.10.2023

Содружникот, основачот кој што поседува удел во една компанија, може да располага со својот удел по правила определени во Договорот за основање на друштвото и Законот за трговските друштва. Ова…

Прочитај повеќе

„Мојот прв инвеститор“ – информативна брошура за стартапи

23.03.2023

„Мојот прв инвеститор - основни правни документи при инвестирање во стартап“ е кратка брошура која е наменета за сите млади стартап компании коишто првпат се среќаваат со бизнис-ангел инвестиција или…

Прочитај повеќе

Адвокатска канцеларија Алексов со ново партнерство, нова локација и повик за нови соработки.

12.10.2022

Ребрендирање По повеќегодишно заедничко работење, нашата канцеларија станува Адвокатска канцеларија Алексов & Мемиши. Ги известуваме нашите клиенти, соработници и пријатели дека со ова ребрендирање на нашата адвокатска канцеларија, продолжуваме и…

Прочитај повеќе

Legal tech- trend which improves the market

11.04.2018

Legal tech- trend which improves the market Definition Legal Tech refers to the application of technology and software to lawyers and law firms in order to help them in practice…

Прочитај повеќе

Конвертибилен заем vs Пренос на удел

15.03.2018

Во последните неколку години, а следејќи компаративни искуства, се појавија неколку финансиски инвестиции во стартап компании во seed фаза, кои се реализираат на принцип пари за удел. По примерот на…

Прочитај повеќе

Право на странци да стекнуваат сопственост

09.03.2018

Правото на странците да стекнуваат право на сопственост во Република Македонија пред се е  утврдено со Уставот, каде е прецизирано дека странско лице може да стекне право на сопственост под…

Прочитај повеќе

Работна дозвола, вработување за странци и престој во Македонија

09.03.2018

Како резултат на процесот на глобализација сите држави во светот се соочуваат со процес на издавање работна дозвола за странци и престој за странци врз основа на работна дозвола, поради…

Прочитај повеќе

Оставинска постапка

09.03.2018

Постапката за расправање на оставината се поведува пред суд, при што судот ја поведува по службена должност кога ќе дознае за смртта на одредено лице. Судот може да дознае за…

Прочитај повеќе

Intersection between law and technology

01.03.2018

Intersection Between Law and Technology If a business cannot reinvent in order to adapt to market changes, there is a big possibility that it will reduce the workload and be…

Прочитај повеќе

Ликвидација на Фирма, Трговско Друштво

22.08.2017

Ликвидацијата на фирма, трговско друштво преставува постапка со која се затвора и брише друштвото од Централниот Регистар на РМ. Освен ликвидацијата, стечајната постапка исто така резултира со затворање и бришење…

Прочитај повеќе

Патент на софтвер во Европа

10.07.2017

Дали може да се патентира софтвер во Европските држави? Конвенцијата на големите европски патенти (European Patent Convention – EPC) претставува мултилатерален договор помеѓу европските држави, согласно кој се воспоставува автономен…

Прочитај повеќе

Договор за вработување (постапка и правила за вработување)

26.06.2017

КОГА Е ПОТРЕБЕН ДОГОВОР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ? Најчесто прашање кое се појавува е дали е потребен Договор за вработување на новоосновано трговско друштво? Дали со датумот на започнување со работа, потребно…

Прочитај повеќе

Skopje Legal Hackers

20.06.2017

#LegalHackers е движење кое на едно место обединува адвокати, креатори на политики, програмери, инженери, академици итн, кои истражуваат и развиваат решенија за некои од најактуелните појави кои се наоѓаат на…

Прочитај повеќе

Ненавремено плаќање на фактури и постапка за присилна наплата

19.06.2017

Се чини дека сеуште еден од најголемите проблеми на компаниите во РМ е наплатата на своите побарувања. Ненавременото плаќање на фактурите претставува проблем како за доверителот, така и за должникот.…

Прочитај повеќе

Пресекот помеѓу правото и технологијата

06.06.2017

Ако бизнисот не се реинвентира со цел да се приспособи на промените на пазарот, тогаш голема е веројатноста да го намали обемот на работа и да биде совладан од останатите…

Прочитај повеќе

Legal tech – тренд кој покрива дупки на пазарот

29.05.2017

Поим и дефиниција Legal Tech се однесува на аплицирање на технологија и софтвер кај адвокати и адвокатски друштва со цел да им помогнат во практикувањето на правото, менаџментот и управувањето,…

Прочитај повеќе

Известување до ДЗЛП за почеток со обработка на лични податоци

24.05.2017

Согласно Законот за заштита на личните податоци, пред да се започне со обработка на лични податоци, Друштвата се должни да ја известат Дирекцијата за заштита на личните податоци за истото.…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top