Правото на патент во РМ

16.11.2023

Патентот е ексклузивно законско право кое е дадено за пронајдок. Пронајдокот е производ или процес кој обезбедува нов начин да се направи нешто или обезбедува ново техничко решение за некој…

Прочитај повеќе

Право на годишен одмор

24.06.2021

Секој работник има загарантирано право на годишен одмор. Тоа право е загарантирано со Устав и со Закон за работни односи на РСМ. Според член 32 став 4 од Уставот на…

Прочитај повеќе

Промена на управител

10.09.2020

Промена на управител на трговско друштво е постапка која се води пред Централниот регистар на РСМ. Оваа постапка е уредена со Законот за трговските друштва. Доколку едно трговско друштво одлучи…

Прочитај повеќе

Начини на престанување на важноста на договорот за вработување

13.02.2020

Договорот за вработување престанува да важи во повеќе ситуации. Законот за работни односи во таксативна форма предвидува неколку начини, кои ќе бидат изложени во продолжение. Договорот за вработување престанува да…

Прочитај повеќе

Промена на седиште на Трговски Друштва

15.10.2019

Промена на седиште за трговските друштва е постапка која се води пред Централниот Регистар на РСМ. Оваа постапка е уредена со Законот за трговските друштва. Доколку едно друштво одлучи за…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top