Надомест на штета од сообраќајна незгода

19.06.2021

Поим и видови штета Според законот за Облигациони односи под штета се подразбира намалување на нечија имотна корист или спречување на нејзино зголемување или нанесување на друга физичка болка, душевна…

Прочитај повеќе

Основна главнина

23.12.2020

За да се основа трговско друштво, едно од повеќето правила е да се внесе основната главнина во регистрационата постапка. Основна главнина го претставува паричниот и непаричниот влог на содружниците, односно…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top