Закон за финансиска поддршка на инвестиции

21.09.2023

ШТО ПРЕСТАВУВА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И КОЈА Е НЕГОВАТА ЦЕЛ?  Со законот за финансиска поддршка се уредуваат видовите, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top