Странски директни инвестиции во Македонија

11.12.2023

Странски директни инвeстиции (СДИ) се форма на движење на капиталот од една во друга земја со која извозникот на капиталот се стекнува со учество од над 10% во сопственоста на странското претпријатие. Овие инвестиции служат…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top