Видови на финансиски „рунди“ за стартапи

21.02.2024

Многу претпријатија мора да завршат неколку рунди за собирање на средства пред етапата на првичната јавна понуда (ИПО) . Овие кругови за собирање на средства им овозможуваат на инвеститорите да…

Прочитај повеќе

Стечај на фирма, трговски друштва во Македонија

25.12.2023

Стечајот претставува судска постапка за ликвидирање или реорганизирање на компанија што се соочува со несолвентност (неликвидност на долг рок). Доколку се спроведе постапка за ликвидација, доверителите ги подмируваат побарувањата преку…

Прочитај повеќе

(нов) Вид на трговско друштво – Друштво со Променлив Капитал (ДПК)

19.12.2023

Месец Ноември имаше суштинско значење за Стартап Македонија во рамки на напорите за подобрување на законската рамка за стартап компаниите.Во изминатиот месец се сублимираа резултати од неколку активности од претходните…

Прочитај повеќе

Странски директни инвестиции во Македонија

11.12.2023

Странски директни инвeстиции (СДИ) се форма на движење на капиталот од една во друга земја со која извозникот на капиталот се стекнува со учество од над 10% во сопственоста на странското претпријатие. Овие инвестиции служат…

Прочитај повеќе

Купопродажба на недвижен имот

05.12.2023

Во светот , купопродажбата на имот може да биде едно од најзначајните и животно важни решенија. Независно дали сте продавач или купувач, влегувањето во овој процес бара добра подготовка и…

Прочитај повеќе

GDPR во Македонија

23.11.2023

Со донесување на Законот за заштита на личните податоци, Република Македонија воведе исти правила за заштита на личните податоци како правилата што важат во Европската Унија, предвидени со Општата регулатива…

Прочитај повеќе

Правото на патент во РМ

16.11.2023

Патентот е ексклузивно законско право кое е дадено за пронајдок. Пронајдокот е производ или процес кој обезбедува нов начин да се направи нешто или обезбедува ново техничко решение за некој…

Прочитај повеќе

Важноста на правната ревизија (Legal Due Diligence) за комапниите

25.10.2023

Во брзиот свет на бизнисот, носењето на информирани одлуки е една од клучните работи за успех. Еден таков процес, кој помага во носење на добра информирана одлука е процесот на…

Прочитај повеќе

Пренос на удел со продажба, надомест: Законски и Договорни Импликации

17.10.2023

Содружникот, основачот кој што поседува удел во една компанија, може да располага со својот удел по правила определени во Договорот за основање на друштвото и Законот за трговските друштва. Ова…

Прочитај повеќе

Закон за финансиска поддршка на инвестиции

21.09.2023

ШТО ПРЕСТАВУВА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И КОЈА Е НЕГОВАТА ЦЕЛ?  Со законот за финансиска поддршка се уредуваат видовите, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

Отворање на компанија

11.09.2023

КАДЕ Е РЕГУЛИРАНА РЕГИСТРАЦИЈАТА, ОДНОСНО ОТВОРАЊЕТО НА КОМПАНИЈА? Отворањето на компанија, односно регистрација, основање на трговско друштво, фирма, е постапка регулирана во Законот за трговски друштва како и во Законот…

Прочитај повеќе

„Мојот прв инвеститор“ – информативна брошура за стартапи

23.03.2023

„Мојот прв инвеститор - основни правни документи при инвестирање во стартап“ е кратка брошура која е наменета за сите млади стартап компании коишто првпат се среќаваат со бизнис-ангел инвестиција или…

Прочитај повеќе

Патент на софтвер во Европа

10.07.2017

Дали може да се патентира софтвер во Европските држави? Конвенцијата на големите европски патенти (European Patent Convention – EPC) претставува мултилатерален договор помеѓу европските држави, согласно кој се воспоставува автономен…

Прочитај повеќе

Потенцијални пречки од ЗТД за инвестиции на Бизнис Ангели

22.04.2017

Досега во Р.М. се направени неколку инвестиции на бизнис ангели во стартап компании. Инвестицијата на бизнис ангелите се реализира со тоа што тие обезбедуваат определен паричен износ кој го внесуваат…

Прочитај повеќе

Заштита на личните податоци

21.04.2017

Заштитата на личните податоци е регулирана со Законот за заштита на личните податоци како и со низа подзаконски акти, правилници, со кои детално се уредува оваа област. Во оваа позитивна…

Прочитај повеќе

Информативен блог

To top